Το Εμπορικό Δίκαιο σχετίζεται με τον έμπορο και την εμπορική πράξη. Έμποροι είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν κατά σύνηθες επάγγελμα εμπορικές πράξεις. Έμπορος όμως είναι και όποιος ορίζεται ως τέτοιος από το νόμο ανεξάρτητα από το αντικείμενο της δραστηριότητάς του, όπως για παράδειγμα η ανώνυμη εταιρεία, η οποία έχει πάντοτε την εμπορική ιδιότητα ανεξάρτητα από το σκοπό ή τη δραστηριότητά της. Η άσκηση της εμπορίας δύναται κάποιες φορές να έχει δυσμενείς συνέπειες για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η κήρυξη σε πτώχευση, η ύπαρξη δυνατότητας διαταγής προσωποκράτησης για εμπορικά χρέη, ο ανατοκισμός για εμπορικά χρέη, είναι μερικές από τις συνέπειες της εμπορικότητας. Το Εμπορικό Δίκαιο ωστόσο εκτείνεται σε ζητήματα όπως είναι τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οι εμπορικές εταιρείες, η πτώχευση, ο ανταγωνισμός, το χρηματιστήριο, οι τράπεζες, τα αξιόγραφα, οι εμπορικές συμβάσεις κ.τ.λ.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο επιλαμβάνεται υποθέσεων όλου του φάσματος του Εμπορικού Δικαίου όπως για παράδειγμα ζητήματα σύστασης, λύσης, εκκαθάρισης εμπορικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ), εμπορικών διαφορών, εξυγίανσης προβληματικών εταιρειών, αποφυγή μέσων αναγκαστικής εκτέλεσης, πτωχεύσεων, πτωχευτικής συνδιαλλαγής εταιρειών.

Αναλαμβάνουμε με αξιοπιστία και υπευθυνότητα τις υποθέσεις Εμπορικού Δικαίου και παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη υψηλού επιπέδου στην κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, την νομική επεξεργασία και κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων και συμφωνιών συνεργασίας, την κατοχύρωση, προστασία δικαστική και εξώδικη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σε θέματα αγοράς και πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών, franchising, leasing, διανομής, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, παραγωγής, σύσταση off shore εταιρειών, εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα εφευρέσεων, άσκηση αγωγών για άρση προσβολής δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, προστασία βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, προστασία επιχειρήσεων από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού, προστασία καταναλωτή από την αθέμιτη και παραπλανητική διαφήμιση κλπ.