Το Δημόσιο Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου που ασχολείται με τις σχέσεις των πολιτών (φυσικών και νομικών προσώπων), με το κράτος. Το Δημόσιο Δίκαιο συγκροτείται από το σύνολο των κανόνων Δικαίου που ρυθμίζουν αφενός την οργάνωση και λειτουργία των κρατικών οργάνων και των οργάνων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τον τρόπο δράσης αυτών κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις με ιδιώτες, και αφετέρου τις σχέσεις του κράτους με άλλα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς. Τομέας του Δημοσίου Δικαίου είναι το Διοικητικό Δίκαιο, το σύστημα δηλαδή των κανόνων βάσει των οποίων ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή του συνόλου των δημοσίων υπηρεσιών του κράτους και των νομικών προσώπων εκείνων που διακρίνονται ως φορείς άσκησης δημοσίας εξουσίας, καθώς και τις σχέσεις αυτών προς τους πολίτες και τα διοικητικά όργανα. Τα θέματα που αφορούν τη διάρθρωση, το προσωπικό, την περιουσία ή αναφέρονται στον διοικητικό και δικαστικό έλεγχο και στις εκδιδόμενες υπό των παραπάνω υπηρεσιών και νομικών προσώπων διοικητικές πράξεις, όπως και στη διαμόρφωση των σχέσεων προς τρίτους, και ακόμη στη κατ΄αρμοδιότητα έκταση που δρουν αυτές, διέπονται από το Διοικητικό Δίκαιο που ουσιαστικά αποτελεί τον πιο ζωτικό κοινωνικό κλάδο του Συνταγματικού Δικαίου.

Το Γραφείο μας, επίσης εξειδικευμένο πανεπιστημιακά και στον τομέα αυτό, αναλαμβάνει την υποστήριξη νομικών υποθέσεων ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας (Πρωτοδικείο, Εφετείο, Συμβούλιο της Επικρατείας και Ελεγκτικό Συνέδριο) για την επίλυση των διαφορών κράτους – πολίτη μέσω άσκησης αγωγών, προσφυγών και αιτήσεων ακύρωσης σε όλη την επικράτεια. Αυτονόητο είναι ότι πριν την δικαστική εμπλοκή υποστηρίζουμε νομικά οποιαδήποτε απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με αιτήσεις θεραπείας, ενστάσεις, ιεραρχικές προσφυγές, ενδικοφανείς διαδικασίες και ειδικές διοικητικές προσφυγές.

Τα ζητήματα που απασχολούν το Γραφείο μας είναι ενδεικτικά ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης, συνταξιοδοτικά ζητήματα, επιδόματα, ασφάλιση ασθενείας κλπ. Στα πλαίσια του Δημοσιοϋπαλληλικού Διακαίου, η επίλυση ζητημάτων σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση δημοσίων υπαλλήλων, αστική, ποινική, και πειθαρχική ευθύνη δημοσίων υπαλλήλων κλπ. Επίσης ασχολούμαστε με κάθε είδους φορολογικές διαφορές, αγωγές αποζημίωσης κατά ΟΤΑ και ΝΠΔΔ από αδικοπραξία ή ενδοσυμβατική ευθύνη κ.α. Ένα σημαντικό κομμάτι ενασχόλησής μας είναι οι Διοικητικές συμβάσεις, οι συμβάσεις δημοσίων έργων και παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, δικαιοπραξίες με ΟΤΑ σχετικές με μίσθωση ή αγοραπωλησία ακινήτων. Τέλος εκπροσωπούμε το σύνολο των πελατών μας στις ακυρωτικές διαδικασίες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και τις διαδικασίες ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.