Η διαμεσολάβηση είναι μια μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, στην οποία τα μέρη, με τη βοήθεια και συνδρομή του Διαμεσολαβητή, δηλαδή, ενός τρίτου, ανεξάρτητου και ουδέτερου ως προς τα μέρη προσώπου, επιχειρούν να καταλήξουν μέσω της διαπραγμάτευσης μεταξύ τους, σε μία βιώσιμη και αμοιβαία ικανοποιητική διευθέτηση της διαφοράς τους. O Διαμεσολαβητής είναι ένα τρίτο πρόσωπο σε σχέση με τα εμπλεκόμενα μέρη, το οποίο δεν έχει κανένα συμφέρον από την έκβαση της μεταξύ τους διαφοράς. Οφείλει να τηρεί αυστηρά τις διατάξεις της δεοντολογίας που περιλαμβάνονται στο νόμο και τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας και να λειτουργεί με ουδέτερο και αμερόληπτο τρόπο, τηρώντας απόρρητες τις πληροφορίες που προκύπτουν από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Έχει λάβει ειδική εκπαίδευση από Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών και μετά από εξετάσεις, διαπιστεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Διαμεσολαβητής δεν ενεργεί ως δικαστής, καθώς δεν εκδίδει απόφαση και απαγορεύεται να επιβάλει στα μέρη τη λύση της δικής του επιλογής. Ο ρόλος του είναι να διευκολύνει την επικοινωνία και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, έτσι ώστε να τους βοηθήσει να καταλήξουν σε αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία, εφόσον οι ίδιοι κρίνουν ότι αυτό ικανοποιεί τα συμφέροντά τους.

Σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο τόσο από επίπεδο διεθνών και κοινοτικών όσο και από επίπεδο εθνικών, πολιτικών και οικονομικών και βεβαίως νομικών εξελίξεων, το Γραφείο μας ακολουθώντας τις εξελίξεις και τις ανάγκες της εποχής, επέλεξε να εφαρμόσει μοντέρνες μεθόδους επίλυσης διαφορών και έτσι να εφαρμόσει τη Διαμεσολάβηση. Παρέχει υπηρεσίες Διαμεσολάβησης υψηλού προφίλ, με ενημερωμένους και άρτια εκπαιδευμένους και καταρτισμένους Διαμεσολαβητές. Διατηρούμε δική μας ξεχωριστή ιστοσελίδα, για συνεχή και διαρκή ενημέρωση και επικοινωνία για θέματα Διαμεσολάβησης. www.diamesolavisi.eu